Management

หมวดหมู่: OUR TRAINING
Management System Training Course
หลักสูตรการบริหาร
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน ค่าอบรม เอกสาร
MS-0001 การสร้างจิตสํานึกสามัญสํานึกที่ดีในการทํางาน  2 CALL  
MS-0002 การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน 2 CALL  
MS-0003 การเป็นผู้นําสมัยใหม่  2 CALL  
MS-0004 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดไคเซ็น  2 CALL  
MS-0005 การวิเคราะห์ด้วยคําถาม 5 อย่าง 2 CALL  
MS-0006   2 CALL  
MS-0007   2 CALL  
MS-0008        

หมายเหตุ
1. ราคาค่าอบรมเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้า หรือ วันที่มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
2.

 

ประวัติวิทยากร  


ดร.เขตอรัญ จันทร์สระแก้ว
Dr.Khetaran Chansrakaew
Consultancy / Teacher / Trainer

1. อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
2.

26 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 5529 ครั้ง

Engine by shopup.com